The Mill partnership

16 February 2018

The Mill partnership smooths the way for Cardiff pupils

Children and parents no longer have to dodge potholes and puddles on their way to school in Cardiff, thanks to a community project carried out as part of a major city homes development.

The partnership behind The Mill, a landmark development under way in Canton, have resurfaced a well-used footpath leading to local Welsh-medium primary school Ysgol Treganna.

The work to the footpath, which runs between the housing site and the school, was carried out by the site team. Homes developer Lovell, the Tirion Group and Cadwyn Housing Association – the partners behind the 800-home scheme - aim to create a legacy of benefits for the local area through the homes project which is going ahead with financial backing from the Principality Building Society and the support of the Welsh Government.

Lovell community coordinator Bernadette Vickery says: “We were delighted to help out when the school asked if we could improve the footpath. The uneven ground was causing particular difficulties for parents with pushchairs and meant there were lots of puddles when it rained. The work has made a real difference, making it much easier to walk on and also safer for everyone.”

Head teacher Rhys Harries adds: “It’s great to have practical help with simple stuff like pathway access to the school. Thanks to the team for making our drop off and pick up considerably easier and my school considerably less muddy!”

A number of other community projects are planned with Ysgol Treganna, including providing a new bike shed and repairing some of the other paths in the school grounds. Pupils have also been invited to name roads leading to the new housing development.

The 800 homes under construction by Lovell at The Mill, Canton, are bringing fresh life to the former Arjo Wiggins paper mill site. They include 358 homes for open market sale by Lovell and 442 homes for rent – which will be managed by Cadwyn Housing Association - for the Tirion Group who are developing the site in partnership with Lovell.

 

Partneriaeth The Mill yn paratoir ffordd ar gyfer disgyblion Caerdydd

Nid oes angen i blant a rhieni osgoi ceudyllau a phyllau dŵr ar eu ffordd i’r ysgol yng Nghaerdydd, diolch i brosiect cymunedol a gynhaliwyd fel rhan o ddatblygiad cartrefi mawr yn y ddinas.

Mae’r bartneriaeth sy’n cefnogi The Mill, datblygiad nodedig sydd ar waith yn Nhreganna, wedi arwynebu llwybr a ddefnyddir yn helaeth sy’n arwain at Ysgol Treganna, sef yr ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg leol.

Cynhaliwyd y gwaith ar y llwybr, sydd rhwng y safle tai a’r ysgol, gan dîm y safle. Nod y datblygwr cartrefi Lovell, Grŵp Tirion a Chymdeithas Tai Cadwyn – y partneriaid sy’n cefnogi’r cynllun i godi 800 o gartrefi - yw creu canlyniadau buddiol i’r ardal leol trwy’r prosiect cartrefi, sy’n mynd rhagddo â chymorth ariannol gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality a chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Meddai Bernadette Vickery, cydlynydd cymunedol Lovell: "Roeddem yn falch o helpu pan ofynnodd yr ysgol pe gallem wella'r llwybr. Roedd y tir anwastad yn achosi anawsterau penodol i rieni â phramiau ac roedd yn golygu bod llawer o byllau dŵr pan oedd hi'n bwrw glaw. Mae’r gwaith wedi gwneud byd o wahaniaeth, gan ei gwneud hi'n haws i gerdded arno a hefyd yn fwy diogel i bawb."

Ychwanegodd y Prifathro, Rhyd Harries: “Mae'n wych cael help ymarferol gyda’r pethau syml, megis mynediad i'r ysgol ar hyd y llwybr. Diolch i’r tîm am sicrhau adegau gollwng a chasglu lawer yn haws ac am ysgol lai budr!”

Mae nifer o brosiectau cymunedol eraill wedi’u cynllunio ag Ysgol Treganna, gan gynnwys darparu sied feiciau newydd ac atgyweirio rhai o'r llwybrau eraill ar dir yr ysgol. Gofynnwyd hefyd i’r disgyblion enwi ffyrdd sy'n arwain at y datblygiad tai newydd.

Mae’r 800 o gartrefi sy’n cael eu hadeiladu gan Lovell yn The Mill, Treganna, yn adnewyddu hen safle melin papur Arjo Wiggins. Maent yn cynnwys 358 o gartrefi i’w gwerthu ar y farchnad agored gan Lovell a 442 o gartrefi i’w gosod ar rent – a fydd yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Tai Cadwyn - ar gyfer Grŵp Tirion sy’n datblygu’r safle mewn partneriaeth â Lovell.

Latest News

Canton development is down to its final four-bedroom homes

Lovell Homes is encouraging families to enquire about the final two remaining four-bedroom homes.

Read more...

Popular Canton development is down to its final four-bedroom homes

Popular Canton development down to final apartment

One two-bedroom apartment available to move into for Christmas.

Read more...

Popular Canton development down to final apartment

Final homes available at The Mill

Final homes available at The Mill in Canton due to high demand.

Read more...

Final homes available at The Mill in Canton due to high demand.

Second home is twice as nice

Second home at The Mill is twice as nice for Cardiff family

Read more...

Second home at The Mill is twice as nice for Cardiff family

Stamp duty changes

Give your budget a boost

Read more...

Give your budget a boost

NHBC Job Award

NHBC Pride in the Job Award is twice as nice for Cardiff-based partnership homes developer

Read more...

NHBC Pride in the Job Award is twice as nice for Cardiff-based partnership homes developer

Book your viewing!

Book your private VIP show home viewing!

Read more...

Book your private VIP show home viewing!

Local school taken

Local school taken on a story-telling adventure for World Book Day

Read more...

Local school taken on a story-telling adventure for World Book Day

Flexible family living

Enjoy flexible family living with a fabulous three-storey home in Cardiff

Read more...

Enjoy flexible family living with a fabulous three-storey home in Cardiff

Clock is ticking

The clock is ticking as the final homes at The Mill set to sell in 2020

Read more...

Star Wars inspired

You don’t need Jedi powers to check out this Star Wars inspired showhome

Read more...

Graduate shines with

Graduate shines with Cardiff housebuilder

Read more...

Graduate shines with Cardiff housebuilder

Local developers deliver

Local developers deliver cricket coaching to encourage sport in schools

Read more...

Local developers deliver cricket coaching to encourage sport in schools

Local housebuilder Lovell

Local housebuilder Lovell continues to ‘build’ relationship with community school

Read more...

Local housebuilder Lovell continues to ‘build’ relationship with community school

Local housing development

Local housing development lends a helping-hand to nearby gardening project

Read more...

Local housing development lends a helping-hand to nearby gardening project

Final phase released

Lovell Homes releases final phase of development due to high demand

Read more...

three-storey home

Family move into their dream three-storey home in Cardiff

Read more...

Family move into their dream three-storey home in Cardiff

Enjoy flexible family

Enjoy flexible family living with a fabulous three-storey home in Cardiff

Read more...

New sales executive

New sales executive joins The Mill

Read more...

Cardiff is top

Cardiff is top choice for Bristol first time buyer

Read more...

Cardiff is top choice for Bristol first time buyer

“Fantastic” response to

“Fantastic” response to The Mill’s Christmas gift appeal

Read more...

All change!

All change! Lovell delivers major changing room revamp for Cardiff rugby club

Read more...

Cardiff pupils wheel-ie

Cardiff pupils wheel-ie grateful for new bike shed

Read more...

Lovell ramps up

New land and partnerships manager appointed as Lovell ramps up residential developments in South Wales

Read more...

Cardiff teacher finds

Cardiff teacher finds new home at The Mill is in a class of its own!

Read more...

Cardiff development crowned

Cardiff development crowned with Best Family Home title at First Time Buyer Readers’ Awards

Read more...

The Mill partnership

The Mill partnership smooths the way for Cardiff pupils

Read more...